sreda, decembar 06, 2023

Organizovano i tačno

Služba "Iznošenje, transport i deponovanje komunalnog i industrijskog otpada" JKP Gornji Milanovac vrši sakupljanje i transport komunalnog i industrijskog neopasnog otpada do deponije Vujan, sakupljanje papira i PET ambalaže i upućivanje ovih komponenti na dalju preradu, deponovanje neopasnog otpada na gradsku deponiju. Sakupljanjem, odvoženjem i deponovanjem komunalnog otpada obuhvaćena su domaćinstva sa područija čitave Opštine Gornji Milanovac kako u gradskom i prigradskom delu, tako i u varošici Rudnik, naseljenim mestima po redovnom programu.

Ova radna jedinica pruža usluge domaćinstvima, ustanovama i privredi. Smeće iz individualnih domaćinstava iznosi se jednom sedmično dok je u kolektivnom stanovanju pražnjenje kontejnera jednom, dva, tri i četiri puta sedmično.

Svake godine individualnim domaćinstvima podele se plave i žute vreće za selektivno odlaganje otpada, dok stanari stambenih zajednica u kolektivnom stanovanju za ovu namenu koristite predviđene kontejnere (sa plavim i žutim poklopcem). Pored komunalnog otpada iz domaćinstava sa gradskog i prigradskog područija kao i varošice Rudnik prikuplja se i odvozi do kupca, selektovane komponente PET i PAPIR. Preuzimanje PET ambalaže i papira će se vršiti prema utvrđenom kalendaru, a prema rasporedu reona kao i za ostali komunalni otpad. S tim da se jedne nedenje prikuplja PET ambalaža a druge nedelje PAPIR. I tako naizmenično u toku cele godine.

Građani na sajtu JKP Gornji Milanovac mogu preuzeti raspored odnošenja smeća po danima i kalendar preuzimanja PAPIRA i PET-a u 2023-toj godini i na taj način se uskladiti sa planom ovog preduzeća kako bi taj posao na najbolji način završili.